Yhdistyksen säännöt

23.04.2015 Voimassaolevat säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 
Yhdistyksen nimi on Snöggur ry, ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. Yhdistyksen toiminta- alueena on Pirkanmaa ja se toimii Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n alaisena paikalliskerhona. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä yhteistoimintaa islanninhevosista kiinnostuneiden kesken, levittää tietoa islanninhevosesta, järjestää kilpailuja ja kursseja jäsenilleen sekä pitää yhteyttä jäsenten välillä. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. 

3 § JÄSENET 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki islanninhevosista kiinnostuneet yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta hyväksyä yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on toimillaan huomattavasti tukenut yhdistyksen toimintaa. 
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi. Jäseniksi liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä. Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. 

4 § JÄSENMAKSU 
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. 
Kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksuvelvoitteesta. 

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksiin yhdistysjäsenet ovat oikeutettuja lähettämään kukin yhden äänivaltaisen edustajan yhdistyksensä jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Kunkin edellä tarkoitetun jäsenyhdistyksen edellä tarkoitettu edustus yhdistyksen kokouksessa määräytyy yhdistyksen kokousta edeltävän kalenterivuoden päättymisajankohdan jäsenmäärän perusteella. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. 
Yhdistyksen jäseninä olevat säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt ovat oikeutettuja lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan yhdistyksen kokouksiin. 
Kullakin edustajalla ja henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä: 
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, 2.äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Vahvistetaan kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta seuraavalle kalenterivuodelle 
8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajan palkkion suuruus 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet 
12. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja 
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14. Kokouksen päättäminen 

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja ja vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä vähintään kaksi (2), enintään kuusi (6) varajäsentä. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. 
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. 
Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä. 

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
Hallituksen tehtävänä on: suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella 
laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit 
valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset 
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään 
päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta 
päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja 
suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät. 

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa vuosikokouksessa. 

11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

13 § Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.